קוד האתיקה של האגודה הישראלית להומאופתיה קלאסית

 

תוכן העניינים

א. מבוא

 1. הגדרות
 2. זהות המקצוע
 3. קוד האתיקה
 4. החלת קוד האתיקה

ב. עקרונות הטיפול והריפוי ההומאופתי

ג. כללים מנחים

 1. קידום בריאותם, טובתם ורווחתם של המטופלים
 2. מקצועיות
 3. יושרה
 4. אחריות חברתית

ד. כללים להתנהגות אתית -מקצועית של הומאופתים

1. יישום כללי האתיקה

1.1  יישום כללי האתיקה

1.2  התמודדות עם נושאים אתיים

1.3  קונפליקטים בין כללי אתיקה לבין מערכות כללים אחרות

1.4  שיתוף פעולה עם ועדת האתיקה

1.5 פעולת ועדת האתיקה

2. מקצועיות

2.1 הומאופתיה מקצועית

2.2 דרישת מיומנות מקצועית
2.3 תיעוד, שמירה ומסירת מידע על טיפול הומאופתי
2.4 שמירה על רמת מומחיות

3. הבניית הקשר המקצועי

3.1 מתן מידע למטופל
3.2 הסכמה לטיפול הומאופתי
3.3 חוזה טיפולי

3.4 זמינות ההומאופת
3.5 שכר והסדרים כספיים

4. סודיות ופרטיות

4.1 שמירה על סודיות
4.2 הפרת סודיות מקצועית
4.3 מזעור הפגיעה בפרטיות
4.4 שמירה על סודיות הרישומים
4.5 מידע חסוי במאגרי נתונים
4.6 שימוש במידע חסוי למטרות לימודיות או למטרות אחרות
5. יחסי הומאופת – מטופל

5.1 יחסים אינטימיים

5.2 ניגוד אינטרסים

3.5 הפסקת הקשר המקצועי

4.5 החלפת הומאופתים

6. יחסים בין עמיתים

6.1 יחסים סולידריים וקולגיאליים

6.2 שיתוף פעולה מקצועי
7. ייעוץ באמצעי התקשורת

8. אתיקה בהדרכה ובהוראה

9.  פרסום – הצגה עצמית כנה ואמינה
10. אחריות האגודה הישראלית להומאופתיה קלאסית כלפי החברים באגודה

 

הבהרה: הקוד מתייחס לשני המינים ונוקט בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

א. מבוא

א.1. הגדרות:

“הומאופת”-מטפל בהומאופתיה קלאסית, אשר עמד בדרישות הקבלה לאגודה, הינו חבר באגודה להומאופתיה קלאסית ומחויב לקוד האתי.

“מטופל”– כל המקבל טיפול מהומאופת (כמוגדר להלן).

“טיפול”–  כל פעולה הניתנת על ידי הומאופת – בהתאם להגדרות המקצוע בהמשך המסמך.

“רמדי”– כל חומר המדולל ומנוער עד שלא נשארת בו כמות כימית מדידה – ומוכן על פי הנחיות האורגנון של סמואל האנמן.

“אורגנון” – הגרסה השישית של “האורגנון של אמנות הריפוי”, הספר שכתב דר’ סמואל האנמן בגרמנית ושעל תרגומו לאנגלית אנו נסמכים. (Organon of the Medical Art by Dr. Samuel Hahnemann, translation and edition by Decker S. and Brewster-Oreilly [1996] Washington, Birdcage Books))

“ועדת האתיקה של האגודה הישראלית להומאופתיה קלאסית “-ועדה המונה שני הומאופתים רשומים, החברים באגודה הישראלית להומאופתיה קלאסית לפחות 5 שנים,  וכן יועצים חיצוניים. ( ר’ הגדרת תפקידי הוועדה בתקנון).

פרובינג” – המחקר המתבצע בהומאופתיה לצורך בירור האיכויות הטיפוליות של רמדי כזו או אחרת.

א.2. זהות מקצוע ההומאופתיה הקלאסית

 ייעודה ומהותה של ההומאופתיה הם לנסות להביא את האדם למצב האופטימלי האפשרי מבחינתו בנקודת זמן נתונה, באמצעות רמדי שמעוררת את כוחות ההחלמה, על פי המצוין באורגנון של דר’ ס. האנמן.

ההומאופת מיישם זאת באמצעות תהליך התאמה בין מצבו הכולל של האדם לבין המידע על הרמדי – על פי עקרונות ההומאופתיה הקלאסית.

המיומנויות המקצועיות של ההומאופתים נרכשות במהלך תקופת לימודים ממושכת. העיסוק בהומאופתיה מחייב את ההומאופת לקיים רמה גבוהה ביותר של שמירה על עקרונות ועל כללי התנהגות אתיים. ההומאופת מתחייב לקיימם כאשר הוא מתקבל כחבר באגודה להומאופתיה.

א.3. הקוד האתי של האגודה הישראלית להומאופתיה קלאסית

 ביסוד הקוד האתי עומדים עקרונות של מערכת אמינה בין ההומאופת לכל הבאים עמו במגע במסגרת מקצועו, ובבסיסם עקרונות כבוד האדם, כבוד המקצוע ושמו הטוב, ועקרון מניעת הנזק – כמתאפשר.

קוד האתיקה קובע מערכת של עקרונות מנחים המשקפים את ערכי המקצוע ומגדירים את אחריות ההומאופת בעבודתו. מהעקרונות המנחים נגזרים כללים להתנהגות אתית-מקצועית. מטרת הניסוח המפורט של הכללים להתנהגות אתית-מקצועית היא לתת בידי ההומאופת כלים אשר ישמשו אותו בקבלת החלטות מקצועיות נכונות, בהתאם לערכי המקצוע, ואשר יהוו אמת מידה לשיפוט ההתנהגות המקצועית לאור ערכים אלו.

א.4. החלת קוד האתיקה

 מורכבות המקצוע והאחריות הרבה אשר מוטלת על העוסקים בו מחייבות כל הומאופת להיות בקי בקוד האתי ובמכלול החוקים והתקנות הקשורים לעבודתו המקצועית, ולפעול על פיהם. כמו כן, על בסיס כללים אלה עליו לפתח חשיבה שתאפשר לו לפתור בעיות במצבים שבהם קיימים קונפליקטים בין ערכים לבין מחויבויות סותרות. הנחלת הקוד האתי הינה חלק בלתי-נפרד מתוכניות הלימוד וההכשרה למקצוע ההומאופתיה.

ב. עקרונות ההומאופתיה הקלאסית

 על פי ספר “האורגנון” מאת דר’ ס. האנמן אנו למדים כי:

 1. משימתו הנשגבת של ההומאופת היא השבה לבריאות אופטימלית בצורה הדרגתית ברורה וקבועה – בהתאם למצב האפשרי בנקודת זמן נתונה.
 1. הטיפול ההומאופתי מכוון לאדם השלם ולא לתסמינים שמהם הוא סובל.
 1. מטרת הטיפול ההומאופתי היא לחזק את כוחות הריפוי הטמונים ביסודו של האדם. על סמך הכתוב באורגנון ניתן לתרגם כי טיפול הומאופתי הינו טיפול בכוח החיים הרוחני. בכך, ניתן לזמן לאדם דרך, המאפשרת גישה לרמת בריאות אופטימלית, בהתאם לקושי המצב. יצוין כמו-כן כי כל מצב עומד בפני עצמו.
 1.  עקרון הריפוי ההומאופתי מתורגם לעברית: “טיפול דומה בדומה”.
 1. הרמדי עוברת תהליך של דילול וניעור כדי להפיק ממנה את הפוטנציאל הדינאמי של חומר המקור. הרמדי ניתנת במינון מינימלי על מנת להשיג השפעה מרבית.
 1. הטיפול ההומאופתי יינתן על פי העקרונות המופיעים באורגנון של אמנות הריפוי, בגרסתו השישית כמצוין לעיל.

ג. כללים מנחים להתנהלות ההומאופת

ג.1. קידום בריאותם טובתם ורווחתם של המטופלים

בעבודתו המקצועית פועל ההומאופת לטובת המטופל מבחינת קידום בריאותו והתפתחותו הכללית. פעולות אלה מתבצעות בהתבסס על שיקולים מקצועיים ומתוך הכבוד הראוי לאדם. ההומאופת תומך במטופליו מתוך מסירות, נאמנות ונחישות לאורך התהליך, ומעודד אותו להשתתף באופן פעיל בתהליך ההחלמה שלו.

ג.2. מקצועיות

א.  במסגרת עבודתו פועל ההומאופת על פי סטנדרטים גבוהים של ידע ושל מיומנות מקצועית,  מתוך הכרה בגבולות יכולותיו הספציפיות בענף ההומאופתיה וניסיונו המקצועי.

ב.  כדי לשמור על רמה מקצועית נאותה, מקפיד ההומאופת להשתתף בהשתלמויות ולהתעדכן באופן מתמיד בנושאים מקצועיים.

ג.   ההומאופת פועל בצורה אתית, מעודד גישה והתנהגות אתית ראויה אצל סטודנטים, מתמחים, מודרכים ועמיתים.

ד.  במקרה הצורך, ההומאופת מקיים התייעצויות עם אנשי מקצוע, לרבות הומאופתים עמיתים ואנשי מקצוע אחרים.

 

ג.3. יושרה

א.  על ההומאופת להימנע מכל אפליה על בסיס גזע, צבע, מוצא לאומי, דת, מין, גיל, נטייה מינית, זהות, מגדר[1], מצב משפחתי, מגבלה נפשית או פיזית וכיוצא באלה.

ב.  ההומאופת פועל מתוך יושרה בכל המסגרות הקשורות לפעולותיו כהומאופת.

ג.   ההומאופת מדווח אמת ונמנע מהולכת שולל ומהטעיה בכל הצגת מידע הנוגע לעבודתו (כולל במסגרות מחקר, הוראה וטיפול).

ד.   ההומאופת מודע לכוח ולהשפעה שמערכת היחסים המקצועית מקנה לו, אינו משתמש בה לרעת מטופליו, ואינו מנצלה לרעה בכל דרך אחרת.

ג.4. אחריות חברתית

האגודה מעודדת את ההומאופת לפעול לרווחת החברה במסגרת יכולותיו ומברכת כל יוזמה שמטרתה הבאת ההומאופתיה לטובת הציבור.

ד. כללים להתנהגות אתית – מקצועית של הומאופתים

ד.1. יישום כללי האתיקה

ד.1.1 יישום כללי האתיקה

א. ההומאופת יכיר את כללי האתיקה, יפעל להפצתם במסגרת תפקידיו, יעקוב אחר שינויים ועדכונים החלים בהם, ויפעל על פיהם בכל תחומי עבודתו המקצועית.
ב. ההומאופת יימנע מכל התנהגות או פעולה אשר אינן עולות בקנה אחד עם הקוד האתי של האגודה, ואשר עלולות לפגוע במטופליו, בו, בעמיתיו חברי האגודה או בכבוד המקצוע.
ד.1.2 התמודדות עם נושאים אתיים – כאשר הומאופת אינו בטוח האם מצב או פעולה מסוימים יפרו את כללי האתיקה הללו, עליו להתייעץ עם עמיתים או עם ועדת האתיקה של האגודה, על מנת לבחור תגובה הולמת.

ד.1.3. קונפליקטים בין כללי אתיקה לבין מערכות כללים אחרות – במקרה של סתירה בין כללי ההתנהגות על פי הקוד האתי של ההומאופתים ובין הכללים של מערכות אחרות (חוק, דרישות ארגוניות) ההומאופת ינקוט צעדים מושכלים לפתרון הולם לישוב הקונפליקט, ויפנה לייעוץ דרך ועדת האתיקה – או לייעוץ משפטי הולם.

ד.1.4 שיתוף פעולה עם ועדת האתיקה

א. ההומאופת ישתף פעולה עם הליכי ועדת האתיקה וייענה לכל פניותיה. חוסר שיתוף פעולה הוא כשלעצמו הפרה אתית.

ב. ההומאופת יעדכן את ועדת אתיקה לאלתר במקרה של הרשעה בבית המשפט, בכל נושא הקשור לתפקודו ועיסוקו כהומאופת.

ג. האגודה ממליצה לדווח לוועדת האתיקה על התנהגות של עמיתים כאשר הם מסכנים מטופל ופוגעים בשלומו. שמועות או רכילות אינן סיבה לתלונה.
ד.1.5 פעולת ועדת האתיקה

א. ועדת האתיקה של האגודה הישראלית להומאופתיה קלאסית פועלת על פי “פרוטוקול טיפול בתלונות” המתאים לאופי הפנייה, כמפורט בתקנון האגודה, ושואבת ממנו את סמכותה.

ב. במקרים של פנייה או תלונה שיובאו בפני ועדת האתיקה, תפעל הועדה בהתאם לנוהל המצורף, ויינקטו אמצעים מתאימים, כולל התייעצות בגורמים מקצועיים חיצוניים.

ד.2. מקצועיות

ד.2.1 הומאופתיה מקצועית

א. ההומאופת ינקוט בעבודתו המקצועית בשיטות ובאמצעים המבוססים על ידע ועקרונות ההומאופתיה הקלאסית.

ב. הומאופת המשלב בעבודתו המקצועית גם טכניקות שאינן מתחום ההומאופתיה, חייב לידע את המטופל, ולקבל את הסכמתו הברורה.

ג. על ההומאופת לנקוט בכל האמצעים הראויים על מנת להגן על טובת מטופליו ולהימנע מגרימת נזק להם.

ד. במידה וקיים חשד לתסמינים שיכולים לבטא מחלות פתולוגיות קשות או במצבים אחרים שיש בהם משום חשד לסכנת חיים או סכנה לבריאות הציבור, יפנה ההומאופת את המטופל לייעוץ  ולאבחון רפואי בדחיפות הראויה למקרה – לפי הבנתו.

ה. הומאופת לא יבצע בדיקה אינטימית של המטופל, ויימנע מבדיקות גופניות שלא לצורך.

ו. האגודה ממליצה לחבריה לבטח עצמם בביטוח אחריות מקצועית.
ד.2.2 דרישת מיומנות מקצועית

א. הומאופת יתקבל לאגודה לאחר שעמד בדרישות הקבלה.

ב. מומלץ כי ההומאופת החבר באגודה יציב במקום נראה לעין בחדר העבודה את התעודות המעידות על הכשרתו ועל הסמכתו המקצועיות. יובהר כי במקרה שהתבקש לעשות כן, חלה על ההומאופת חובה להציג את תעודותיו בפני המטופל.

ג. במחקרים בתחום מקצועי שבו אין סטנדרטים מוכרים, ינקוט ההומאופת צעדים אחראיים על-מנת להגן על המשתתפים (למשל פרובינג או מחקר קליני) וכל זאת בהתאם להנחיות של ועדת הלסינקי.

ד 2.3 תיעוד, שמירה ומסירה מידע על טיפול הומאופתי

א. ההומאופת יתעד את עבודתו המקצועית ברמת פירוט ואיכות המתארת את פרטי המקרה והרמדי שניתנה, תוך שמירה על כללי הסודיות.

ב. ההומאופת ינהל את הרישומים באופן שוטף בצורה שתאפשר היענות בעת הצורך.

ג. במידה והמטופל מבקש לקבל לידיו העתק של פרטי המקרה ואת רשימת הרמדיס שניתנו בעבר וכיו”ב – בין אם זה לשימושו האישי ובין אם כדי להעביר למטפל אחר – חייב ההומאופת להעביר את החומר בהתאם לרישומיו ו/או זכרונו הזמינים באותה העת. זכותו של ההומאופת להחתים את המטופל על מסמך המאשר את העברת החומר לידיו.

ד.2.4 שמירה על רמת מומחיות

ההומאופת ינקוט מאמצים מתמידים לשמור על מיומנותו המקצועית, על רמה גבוהה של התעדכנות מקצועית, ועל התעדכנות שוטפת בכללי האתיקה והחוקים הנוגעים לעבודתו המקצועית. על ההומאופת להוכיח השתתפות בימי הכשרה בהתאם לדרישות ועדת חינוך (סמינרים או השתלמויות בהומאופתיה בארץ או בחו”ל או הוראה).

 

ד. 3. הבניית הקשר המקצועי בין המטפל למטופל

ד.3.1 מתן מידע למטופל

א. בטיפול הומאופתי יינתן מראש מידע הולם על אופי הטיפול, על מסלולו הצפוי ועל הנהלים הקשורים בו כגון: תשלום, שמירה על סודיות, מקום וזמן. כל זאת, תוך שימוש בשפה מובנת למטופל כמתאפשר.
ד.3.2 הסכמה לטיפול

א. ההומאופת לא יטפל באדם כלשהו ללא הסכמתו.

ב. כאשר המטופל איננו כשיר לתת הסכמה (קטין או פסול-דין), על ההומאופת לבקש ולקבל הסכמה ממי שמוסמך כחוק לתת הסכמה זו.

ג. השיקול המרכזי שעומד בבסיס הטיפול ההומאופתי בקטינים הינו עקרון טובת הקטין.

ד.3.3 חוזה טיפולי –  יצירת אמון והבטחת איכות הטיפול

מומלץ כי ההומאופת יעביר למטופל דף הסבר שיכלול בין השאר את תדירות הפגישות ואת סדרי התשלום. כמו-כן נהלים מוסכמים לגבי ביטול פגישות, היעדרויות צפויות ולא צפויות או איחורים משני הצדדים, את אופן נטילת הרמדיס וההנחיות הנלוות (ראה נספח א).

ד.3.4 זמינות ההומאופת

על ההומאופת להקפיד לאפשר למטופל ליצור עמו קשר, לצורך בירורים הנוגעים לטיפול ההומאופתי אותו הוא מקבל. במקרים של היעדרות, על ההומאופת לתאם/לשריין הומאופת מחליף, אשר יוכל לענות לפניות דחופות של מטופלים.

ד.3.5 שכר והסדרים כספיים

א. ההומאופת לא ינצל התקשרות מקצועית לשם קבלת טובות הנאה (אף על פי שברטר מותר).

ב. כשמטופל אינו משלם עבור השירותים כפי שהוסכם (ר’ סעיף 3.3 לעיל), מהווה הדבר הפרת החוזה בינו לבין ההומאופת המטפל. במקרה כזה יהיה ההומאופת רשאי לנקוט באמצעים, לרבות אמצעים משפטיים, כדי לגבות את שכרו. נקיטת אמצעים כאלה לאחר אזהרה אינה מהווה הפרה של הקוד האתי.

ד.4.  סודיות ופרטיות

ד.4.1 שמירה על סודיות

א. ההומאופת יכבד את זכות הסודיות והפרטיות של המטופלים, משתתפי מחקר וכיו”ב. לשם כך, ישמור בסוד כל מידע שהגיע אליו תוך כדי עיסוקו המקצועי או בעקבותיו, וינקוט אמצעי זהירות הנדרשים לשם שמירתם.

ב. ההומאופת יכבד את זכות הסודיות והפרטיות של אלו שעמם הוא עובד – כולל עמיתים, יועצים וכיו”ב. לשם כך, ישמור בסוד כל מידע שהגיע אליו תוך כדי עיסוקו המקצועי או בעקבותיו וינקוט אמצעי זהירות.

ג. לעובדים שאינם הומאופתים (עובדי מנהל, עוזרי מחקר וכדומה) לא תותר נגישות לחומר על מטופלים, אלא אם הדבר נחוץ למילוי תפקידם, ולאחר שהתחייבו בכתב לשמירה על סודיות.

ד. ההומאופת חייב בשמירת כללי הסודיות על כל מידע אודות מטופל שהגיע אליו תוך כדי עיסוקו המקצועי, גם לאחר שהקשר המקצועי איתו הסתיים. יודגש כי החובה לשמור על סודיות ועל פרטיותו של המטופל תחול גם לאחר מותו של המטופל.

ה. בישראל, חלה על כל אדם (למעט קטינים) – חובת דיווח של מקרי אלימות, עברות מין והזנחה של קטינים וחסרי ישע. במקרים אלו מחויב ההומאופת למלא את חובתו החוקית, ולדווח למשטרה או לפקידת הסעד שבאזור מגוריו.

ו. על ההומאופת להיערך לאפשרות של הפסקת עבודתו באופן מתוכנן או פתאומי, ולדאוג לסידורים הנאותים לשמירה על המידע שצבר.

ד.4.2. הפרת סודיות

א. ההומאופת ימסור מידע סודי שהושג בתהליך עבודתו רק למטרות מקצועיות חיוניות ועל פי הוראות החוק או בהסכמת המטופל ו/או מייצגיו החוקיים, ותוך שיקול דעתו המקצועית.

ב. כאשר הומאופת נדרש למסור מידע ולהפר סודיות על פי חוק, עליו לפעול ככל יכולתו לשמירת הסודיות ולהגנה על פרטיות המטופל, על מנת לא לפגוע בו.

ד.4.3 מזעור הפגיעה בפרטיות

א. כדי לצמצם עד למינימום את הפגיעה בפרטיותו של המטופל, על ההומאופת לכלול בדיווחים ובייעוצים הנדרשים, בכתב ובעל פה, רק מידע הנדרש למטרת הייעוץ או הדיווח.

ב. הקלטה ו/או צילום ו/או צפייה במראה חד-כיוונית, וכן נוכחותו של אדם נוסף בעת מתן השירות או במהלך מחקר, יתקיימו רק לאחר השגת הסכמה בכתב של המשתתף במחקר, המטופל, או מיצגיו החוקיים.
ד.4.4 שמירת סודיות הרישומים

בהתאם להוראות החוק, ההומאופת ישמור על סודיות ראויה בכתיבה, באחסון, בגישה, בהעברה ובשימוש ברישומים שבאחריותו. זאת, בין אם הרישומים קיימים בכתב, בהקלטה כזו או אחרת או בכל צורת תיעוד נוספת.

ד.4.5 מידע חסוי במאגרי נתונים

א. אם מידע חסוי הנוגע למקבלי שירותים הומאופתיים מוכנס לבסיס נתונים או למערכת רישום בהיתר ועל-פי דין, והוא זמין לאנשים שלא אושרה להם גישה אליו על-ידי מקבל השירותים, ההומאופת ישתמש בקודים או בשיטות אחרות כדי למנוע הכללת מזהים אישיים (כגון שם, מספר זהות וכד’).

ב. אם דו”ח מחקר, המאושר ע”י ועדת בדיקה מוסדית או על-ידי גוף דומה, מחייב הכללת סימני זיהוי אישיים, יימחקו סימנים אלה שהוכנסו לשם כדין, לפני שהמידע הופך זמין לאחרים. זאת, אלא אם תתקבל הסכמת המטופלים לזיהויים.

ד.4.6 שימוש במידע חסוי למטרות לימודיות או למטרות אחרות
א. ההומאופת לא יחשוף בכתביו, בהרצאותיו או באמצעי תקשורת אחרים, מידע חסוי שהשיג במהלך עבודתו, אשר מאפשר זיהוי אישי של מטופליו, מודרכיו, סטודנטים, אנשים הלוקחים חלק במחקר קליני או בתהליכי פרובינג, או מקבלי שירות אחרים שלו – אלא אם כן האדם או הארגון נתן לכך מראש אישור בכתב.

ב. לצרכי פרסום יסוו הכותבים את פרטי המטופל.

ד.5. יחסי הומאופת – מטופל

א. יחסי הומאופת – מטופל מושתתים על כבוד הדדי ואמון.

ב. על ההומאופת לתמוך במטופליו במסירות ובנאמנות לאורך תהליך הריפוי ולעודד אותם לקחת חלק פעיל בתהליך ההבראה.
ד.5.1 יחסים אינטימיים

א. ההומאופת מתחייב לשמור על רמה מקצועית גבוהה ביחסיו עם המטופל, להיות זהיר בקשריו עמו ועם בני משפחתו ולהימנע מכל מגע מיני.

ב. ההומאופת ימנע מהתנהגות בעלת אופי מיני כלפי המטופל, ישירות או במרומז. עם זאת, יתכן מצב בו מתפתחת מערכת יחסים רומנטית, כנה, ובהסכמה הדדית. במקרה כזה, יש לסיים רשמית את היחסים הטיפוליים. נדרשת הסכמה הדדית ברורה וידוע של המטופל כי יחסי “מטפל מטופל” נפסקים בשלב זה. כלומר יידרש המטפל להפסיק כל לקיחת תשלום מהמטופל (יש לתעד את שינוי הסטטוס בכתב, בציון תאריך).

ג. הומאופת מורה או מדריך לא ינצל את מעמדו לרעה וימנע מלקיים מערכת יחסים מינית עם סטודנטים או מודרכים הנמצאים באופן ישיר תחת סמכותו. עם זאת, יתכן מצב בו מתפתחת מערכת יחסים רומנטית, כנה, ובהסכמה הדדית. במקרה זה, תעבור הערכת הישגיו של הסטודנט\מודרך לידיו של מורה אחר. במקרה והמורה הוא גם האחראי ו/או הבעלים של מסגרת הלימודים, תיפסק העברת כספים בין התלמיד למורה/בעלים. (יש לתעד את שינוי הסטטוס בכתב, בציון תאריך).

ד.5.2 ניגוד אינטרסים

ניגוד אינטרסים הוא מצב, שבו בנוסף לקשר המקצועי עם המטופל, יש להומאופת גם קשרים או אינטרסים אחרים הקשורים בעקיפין למטופל, אשר עלולים להכניס לקשר המקצועי שיקולים זרים.

א. במצבים אלו של נאמנות כפולה יבהיר ההומאופת למטופל הפוטנציאלי את המצב ויאפשר לו להחליט האם הוא רוצה בטיפול או לא.

ב. במקרים של סתירה מהותית בין הנאמנויות, יפסיק ההומאופת מתן טיפול הומאופתי בתשלום.

ג. כאשר מטופל מצהיר באזני הומאופת על התנהגות שאיננה מקצועית אשר בוצעה על ידי הומאופת אחר, על אותו הומאופת לפעול בהתאם לסעיף 6.1 ד.
ד.5.3 הפסקת הקשר המקצועי

א. ההומאופת לא יסיים קשר מקצועי עם מטופל, אלא כאשר ברור בצורה סבירה שהמטופל אינו זקוק עוד להתערבות ההומאופתית, או כאשר הסתיים החוזה ביניהם, או כאשר המטופל ביקש להפסיק, או בגלל מגבלות כספיות או שראה שהטיפול למעלה מיכולתו ומיומנותו.

ב. אם ראה ההומאופת שהטיפול הינו למעלה מיכולתו או מיומנותו, עליו ליידע את המטופל ולהפנות אותו בהסכמתו להומאופת אחר או לטיפול אחר.

ג. לפני הפסקת הקשר המקצועי מסיבה כל שהיא, למעט אם הדבר נמנע עקב התנהגות המטופל, ידון ההומאופת עם המטופל על משמעות סיום הטיפול ההומאופתי. כמו כן יציע לו אנשי מקצוע חליפיים למתן הטיפול ההומאופתי, וינקוט צעדים נדרשים אחרים כדי לסייע בהעברת האחריות לאיש מקצוע אחר, לפי הצורך.

ד. גם לאחר סיום ההתקשרות הטיפולית חלה על המטפל החובה לשמור על חסיון המידע בהתאם לכללים שצוינו לעיל.

ד.5.4 החלפת הומאופתים

א. על ההומאופת לכבד את זכות המטופל לבחור את ההומאופת, לקבל או לדחות את חוות דעתו של ההומאופת המטפל ולקבל החלטות הקשורות בגופו ובנפשו.
ב. כאשר מטופל מחליט להחליף את ההומאופת, יסייע ההומאופת ככל האפשר למטופל הממשיך בטיפול. ההומאופת יעביר מידע רלוונטי של תיעוד הטיפול על פי בקשת המטופל (לרבות שמות הרמדיס שקיבל), אל המטפל החדש.

 

ד.6. יחסים בין עמיתים

6.1 יחסים סולידריים וקולגיאליים

א. הומאופת יעודד את הפונים אליו להתמיד בטיפול אצל ההומאופת שבטיפולו הם נמצאים.

ב. הומאופת יעניק חוות-דעת על מיומנותו המקצועית של הומאופת שעימו יש או היו לו קשרים מקצועיים, רק במסגרת דרישות ותקנות החוק או לפי בקשת ההומאופת עצמו.

ג. כל חוות דעת כזו תובא לידיעת ההומאופת או איש המקצוע שלגביו נערכה עוד בטרם הועברה לאחר. עותק של חוות דעת בכתב יימסר להומאופת שלגביו נכתבה.

ד. אם ההומאופת מבחין בסכנה למטופל עקב התנהגות לא אתית אצל עמיתו, יפנה קודם למטפל. לאחר מכן, אם לא נפתר העניין, יפעל בדרכים אתיות – לרבות פניה לוועדת האתיקה – על מנת למנוע או לצמצם ככל הניתן נזק אפשרי לעמית ולמטופליו, תוך יידוע העמית על כך.

ה. הומאופת ידאג לכך שבמגעיו עם בעלי מקצועות טיפוליים אחרים ייווצרו יחסי הבנה וכבוד הדדי, ובמידת הצורך גם שיתוף פעולה.

 

6.2 שיתוף פעולה מקצועי

א. האגודה מעודדת ומברכת שיתוף בידע מקצועי ובממצאי מחקרים בין העמיתים.

ב. כאשר הדבר נדרש מבחינה מקצועית, ישתף ההומאופת פעולה עם עמיתים ועם בעלי מקצוע אחרים במטרה לשרת את מטופליהם בצורה מיטבית, מועילה ומתאימה.

 

ד.7. טיפול באמצעי התקשורת לרבות אינטרנט

א. מתן טיפול הומאופתי באינטרנט מחייב כל הומאופת העוסק בכך לקיים את כל כללי האתיקה של האגודה, לרבות קיום רמה מקצועית נאותה, שמירה על סודיות, ושמירה על כבוד המקצוע.
ב. אם נוצרות נסיבות שבהן אי-אפשר להעניק טיפול תוך קיום נאות של כללי האתיקה המקצועית, יפסיק ההומאופת במתן הטיפול בדרך זו.

ד.8. אתיקה בהדרכה ובהוראה

א. הומאופת המדריך במסגרות שבהן מתקיים פיקוח של האגודה, יעניק עזרה וגיבוי מרביים בעבודה, בהדרכה ובהשתלמות למתמחים ולסטודנטים בהומאופתיה העובדים תחת פיקוחו המקצועי.

ב. על ההומאופת המדריך לעשות כל שביכולתו על-מנת שהסטודנטים יפעלו על פי הקוד האתי של האגודה.

ג. על בתי הספר לשלב את הקוד האתי בתוכנית הלימודים, וליידע את הסטודנטים על קיומו. בעת הנחיה של סטודנטים, על המנחה לשמור על הקוד האתי ולהנחילו לסטודנטים, וכמידת יכולתו לדאוג לכך שיפעלו על פיו.

ד.9. פרסום – הצגה עצמית כנה ואמינה

א. בפרסום עצמי או בהופעה בתקשורת, ההומאופת יהיה כן בהצגת דרגתו המקצועית והאקדמית ויימנע מכל מצג מטעה.

ב. הומאופת לא ישתמש בתואר אקדמי ממקצוע שאיננו הומאופתיה מבלי לציין את התחום האקדמי של התואר.

ג. על ההומאופת להימנע מהערות שנאמרות בקלות דעת או ברגזנות, אשר עלולות לגרוע מיוקרת המקצוע.

ד. ההומאופת לא יטען ליכולתו לרפא כל מחלה פיזית או נפשית שהיא, ויימנע מכל פרסום כוזב או מוגזם.

ה. הומאופת לא ייתן את ידו לפרסום מידע שיש בו כדי להטעות את הציבור או לפגוע בכבוד המקצוע.

ו. ההומאופת לא יצור רושם מוטעה בציבור, אם בדרך של התבטאות ציבורית, אם בכתב ואם בכל צורת פרסום אחרת, בכל הנוגע למהותה ולעקרונותיה של ההומאופתיה הקלאסית.

ז. הומאופת לא יעשה פרסומת שיש בה משום עידוד לצריכת טיפול הומאופתי שאינו חיוני על פי אמות מידה מקובלות בהומאופתיה.

ח. ההומאופת לא יעשה פרסומת שמטרתה לעודד צריכת טיפול הומאופתי ע”י יצירת חשש או הפחדה בציבור.

 

מקורות

 

 • British Register of Complementary Practitioners Code of Ethics and Practice for Members (2001)
 • Code of professional Ethics of the Australian Natural Therapists Association Limited (2004).
 • International Code of Medical Ethics (1994).
 • Principles of Medical Ethics (A.M.A 2001).
 • ECCH Guidelines for Codes of Ethics November 2002

 

 • הקוד האתי של האחים והאחיות בישראל ( 2004 ) בהוצאת הסתדרות האחיות והאחים בישראל.
 • כללי האתיקה של ההסתדרות הרפואית בישראל.
 • קוד האתיקה המקצועית של הסתדרות הפסיכולוגים בישראל הפ”י (1998)
 • חוק זכויות החולה תשנ”ו – 1996.

 

נספחים:

 1. דוגמא לחוזה הסכמה בין מטופל למטפל
 2. חוק יסוד כבוד האדם
 3. חוק שמירת מידע
 4. חובות דיווח על פגיעה בקטינים וחסרי ישע
 5. חוק זכויות החולה

 

[1]  זהות מגדר – האופן שבו אדם מגדיר את עצמו תוך שהדבר אינו תלוי במינו הביולוגי

כתיבת תגובה

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment